TUGITEENUSED: LOGOPEED

Lasteaias töötab logopeed Teele Ladva, kes teenindab kõneravi vajavaid lapsi.

Kui  lapsel on raskusi kas igapäevase kõne mõistmisega; häälikute õige hääldusega; lugema ja kirjutama õppimisega või lapse sõnavara on vähene – siis ta vajab kõneravi. Kõneravi vajavad lapsed selgitab välja logopeed koostöös lasteaiaõpetajate ja lastevanematega.

Üldlogopeed uurib laste kõne ja tunnetuslike protsesside arengutaset. Laste kõne uurimine toimub septembrikuus, mille jooksul selgitatakse välja logopeedilist abi vajavad lapsed. Logopeedilise töö ülesanneteks on lapse suulise ja kirjaliku kõne arendamine. Oluline roll on ka kommunikatsiooni ja siduskõne arendamisel ja kujundamisel. Logopeed teostab häälikuseadet ja häälikute kõnesse viimist, arendab logopeedilist abi vajavate laste lugemise ja kirjutamise eeloskusi. Nõustab lapsevanemaid ja rühma õpetajaid.
Nõustab õpetajaid individuaalse õppekava koostamisel. Teeb vajadusel ettepanekuid lapse suunamiseks eriarsti konsultatsioonile. Logopeediline töö toimub individuaalselt või väikestes gruppides.

Kõneravi tundides arendatakse lapse kõne-ja keeleoskust, tähelepanu, mõtlemist ja mälu. Spetsiaalsete metoodikate ja võtetega aitab logopeed kujundada lugemis-ja kirjutamisoskuste eeldused. Lapsevanemal, kelle laps käib kõneravitundides, tuleb hoida kontakti logopeediga, et kursis olla lapse arenguga. Vajadusel annab logopeed näpunäiteid ja õpetab keeleharjutusi, et vanemad saaksid last ka kodus aidata ja saadud harjutusi kinnistada.
Kui Teie arvate, et Teie laps vajab logopeedilist abi, siis pöörduge konsultatsiooniks ja nõuannete saamiseks logopeedi poole.

Logopeed töötab lasteaias kolmapäevast reedeni.

TUGITEENUSED: ERIPEDAGOOG

Lasteaias töötab eripedagoog Elika Klettenberg.

Eripedagoogi põhitegevus on koostöös teiste spetsialistidega erivajadustega õppija toetamine ja
suunamine eesmärgiga soodustada igakülgselt tema arengut eakohasuse suunas, esmase
mahajäämuse ületamine/vähendamine ja teisese mahajäämuse ennetamine/leevendamine
eripedagoogiliste vahenditega, tema lähimale arenguvallale vastava õpikeskkonna kujundamine.
Töö eripedagoogina eeldab suhtlemist erivajadustega inimestega/õppijatega ja erinevate sotsiaalsete
rühmadega. Eripedagoog töötab koolieelses lasteasutuses, koolis jt haridusasutustes, tervishoiu- ja
sotsiaalasutustes, sh rehabilitatsioonimeeskonnas. (Allikas: Eesti Erapedagoogide Liit)

Eripedagoog töötab lasteaias kord nädalas.