TUGITEENUSED: LOGOPEED

Kui  lapsel on raskusi kas igapäevase kõne mõistmisega; häälikute õige hääldusega; lugema ja kirjutama õppimisega või lapse sõnavara on vähene – siis ta vajab kõneravi. Kõneravi vajavad lapsed selgitab välja logopeed koostöös lasteaiaõpetajate ja lastevanematega.

Üldlogopeed uurib laste kõne ja tunnetuslike protsesside arengutaset. Laste kõne uurimine toimub septembrikuus, mille jooksul selgitatakse välja logopeedilist abi vajavad lapsed. Logopeedilise töö ülesanneteks on lapse suulise ja kirjaliku kõne arendamine. Oluline roll on ka kommunikatsiooni ja siduskõne arendamisel ja kujundamisel. Logopeed teostab häälikuseadet ja häälikute kõnesse viimist, arendab logopeedilist abi vajavate laste lugemise ja kirjutamise eeloskusi. Nõustab lapsevanemaid ja rühma õpetajaid.
Nõustab õpetajaid individuaalse õppekava koostamisel. Teeb vajadusel ettepanekuid lapse suunamiseks eriarsti konsultatsioonile. Logopeediline töö toimub individuaalselt või väikestes gruppides.

Kõneravi tundides arendatakse lapse kõne-ja keeleoskust, tähelepanu, mõtlemist ja mälu. Spetsiaalsete metoodikate ja võtetega aitab logopeed kujundada lugemis-ja kirjutamisoskuste eeldused. Lapsevanemal, kelle laps käib kõneravitundides, tuleb hoida kontakti logopeediga, et kursis olla lapse arenguga. Vajadusel annab logopeed näpunäiteid ja õpetab keeleharjutusi, et vanemad saaksid last ka kodus aidata ja saadud harjutusi kinnistada.
Kui Teie arvate, et Teie laps vajab logopeedilist abi, siis pöörduge konsultatsiooniks ja nõuannete saamiseks logopeedi poole.

Aja broneerimiseks võta ühendust Abja-Paluoja tervisekeskusega.

TUGITEENUSED: ERIPEDAGOOG

Eripedagoogi põhitegevus on koostöös teiste spetsialistidega erivajadustega õppija toetamine ja
suunamine eesmärgiga soodustada igakülgselt tema arengut eakohasuse suunas, esmase
mahajäämuse ületamine/vähendamine ja teisese mahajäämuse ennetamine/leevendamine
eripedagoogiliste vahenditega, tema lähimale arenguvallale vastava õpikeskkonna kujundamine.
Töö eripedagoogina eeldab suhtlemist erivajadustega inimestega/õppijatega ja erinevate sotsiaalsete
rühmadega. Eripedagoog töötab koolieelses lasteasutuses, koolis jt haridusasutustes, tervishoiu- ja
sotsiaalasutustes, sh rehabilitatsioonimeeskonnas. (Allikas: Eesti Erapedagoogide Liit)

Aja broneerimiseks võta ühendust Abja-Paluoja tervisekeskusega.

TUGITEENUSED: SOTSIAALPEDAGOOG

Millal pöörduda sotsiaalpedagoogi poole
Sotsiaalpedagoogi töö eesmärk on isikute sotsiaalsete oskuste õpetamine, parendamine, erinevate sotsiaalsete ja toimetulekuprobleemide ennetamine ning leevendamine, tegutsemisvõime ja toimetuleku toetamine nii individuaal-kui võrgustikutöös pedagoogiliste vahenditega.

Sotsiaalpedagoog on inimene, kes lähtub oma töös inimõigustest ja kutseeetikast. Ta on inimene, keda sa saad usaldada. Tule ja räägi temaga!

Lapsevanemale ja hooldajale
Pöördu sotsiaalpedagoogi poole, kui:

Lapse elus on toimunud muudatused, millest kool võiks teada
Kui lapse käitumine on muutunud
Kui laps ei taha enam kooli tulla
Kui laps ei saa õppetööga hakkama ja Sa ei tea, kuidas teda aidata
Kui kodus on majanduslikud raskused ning Sa ei tea, kust leida abi

(Allikas: Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühendus)

 

Aja broneerimiseks võta ühendust Abja-Paluoja tervisekeskusega.